Zerennet.com

Aşık Noksani >> VAR OLUPTUR VARIMIZ

Aşıka aşk-ı Huda’dır dem-be-dem ezkarımız
Cennet ü nîran için hiç olamaz efkarımız

Biz görüştük hem seviştik ta ezelden dost ile
Lahmike lahmî karıştı bir oldu ikrarımız

Kalbimiz beyt-i Huda’dır Hak ile vahdetteyiz
Cümle alem dost göründü kalmadı ağyarımız
Vazgeçtik dünya gamından aşka olduk aşina
Can verip din almak oldu dost ile pazarımız

Nice bin kez konup göçtük bu mihmanhaneden
Cahil ü nadan olanlar duymadı esrarımız

Ademin vechinde gördük nur-ı Hakk’ı bî-güman
Secdegâhımız oluptur asla yok inkarımız

Kıblegah etti duvarı kıldı zahidler sücud
Secde-i sücud olduk kıbledir dîdarımız

Zahir olduk batn-ı maderden bu gün sanmanız
Halk olunmazdan bu dünyada var oluptur varımız

Enbiyaya evliyaya uğradık birbir tamam
Vech-i pak-i la-yezâlde devretti dîdarımız

Ölmek için pakimiz yok biz ayne’l-Hak söyleriz
işbu demde Mansur gibi meydandadır darımız

asik-noksani
Diğer "Aşık Noksani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya